Nå nya fastighetsägare

Ägarkategorier för fastigheter

Ägarkategorier för fastigheter - // Hittafastigheter.se Lantmäteriet delar idag in fastighetsägare i 29 ägarkategorier. Fysika person (privatpersoner) äger flest antal fastigheter där efter följer aktiebolag och kommuner. De fem mest förekommande ägarkategorierna är:

00 - Fysisk person (privatpersoner)
49 - Övriga AB (Aktiebolag)
82 - Primärkommun
99 - Juridisk form ej utredd
91 - Oskiftat dödsbo


Vad behöver du/ni hjälp med? Ring oss på   040-694 19 19   eller skicka en förfrågan »

Alla ägarkategorier med exempel på vad de äger

Ägarkategorier Exempel Vad de äger
00 - Fysisk person  Nils och Stina Nilsson  Småhus (villa och fritidshus), lantbruk, skog och hyreshus 
01 - Staten  Staten Naturvårdsverket  Obebyggd lantbruksenhet. 
21 - Enkla bolag  Kåtå Vattenavledningsbolag  Lantbruksenhet med värde < 1000 Kr 
31 - Handels/kommanditbolag  Kommanditbolaget Havrefältet 2  Hyreshus bostad eller lokaler, småhus (villa) 
41 - Bank AB  Forex Bank AB  Hyreshus lokaler, småhus tomtmark 
42 - Försäkrings AB  Amf Pensionsförsäkring  Hyreshus lokaler, småhus (villa) 
49 - Övriga AB  Sveaskog AB  Småhus (villa), hyreshus bostad eller lokaler, lantbruk, industri 
51 - Ekonomiska föreningar  Arholma Ek För  Småhus (fritidshus), hyreshus lokaler, industri 
53 - Bostadsrättsföreningar  HSB Brf Hilda  Hyreshus bostad, småhus (par/radhus) 
54 - Koop. Hyresrättsföreningar    Hyreshus bostad 
61 - Ideella förening  Kattisavans If och Intresseförening  Småhus (villa och fritidshus), bad-, sport- idrottsanläggningar 
62 - Samfälligheter och sambruk  Frubol Samfällighetsförening  Småhus (fritidshus), industri gatu-/parkmark, obebyggd lantbruksenhet 
63 - Trossamfund  Blidö Församling  Specialenhet, Ecklesiastikbyggnad (Kyrka, krematorium) 
71 - Familjestiftelse  K F Dahlstedts Familjestiftelse  Småhus (fritidshus och villa), lantbruk 
72 - Övriga stiftelse  Sthlms Studentbostäder  Småhus (par/radhus, fritidshus och villa), hyreshus bostad 
81 - Statliga enheter  Staten Lotsverket  Industrienhet med värde < 1000 Kr, Specialenhet Kommunikationsbyggnad, Småhus (villa och fritidshus) 
82 - Primärkommun  Stockholms kommun  Industrienhet, Gatu-/Parkmark, Skolbyggnad, Bad-, Sport- Och Idrottsanläggning 
83 - Kommunalförbund  Stockholmstraktens Vattenverksförbund  Specialenhet Reningsanläggning, Småhus (villa) 
84 - Landsting  Stockholms Läns Landsting  Specialenhet, Vårdbyggnad och Skolbyggnad, Småhus (villa och fritidshus) 
86 - Enheter inom Svenska kyrkan  Bro Församling  Specialenhet, Ecklesiastikbyggnad (Kyrka eller annan byggnad som används för religiös verksamhet) 
87 - Off. korp. o.anstalt  Kungl Vetenskapsakademien  Småhus (villa och fritidshus), Bebyggd Lantbruksenhet 
89 - Reg statlig myndighet  Skuttunge Församlings Pastorat  Obebyggd lantbruksenhet. 
91 - Oskiftat dödsbo  Nils Nilsson  Småhus (villa och fritidshus), Bebyggd Lantbruksenhet 
92 - Ömsesidigt försäkringsbolag  Folksam Ömsesidig Livförsäkring  Hyreshus huvudsakligen lokaler, hyreshus bostäder och lokaler 
93 - Sparbank  Sparbanken i Enköping  Hyreshus huvudsakligen lokaler, hyreshus bostäder och lokaler 
94 - Understödsförening  Pp Pension Försäkringsförening  Hyreshus huvudsakligen lokaler, hyreshus bostäder och lokaler 
96 - Utländsk juridisk person  Nils Nilsson, Hilleröds AB  Småhus (fritidshus och villa), hyreshus huvudsakligen lokaler 
98 - Övr. sv. juridisk person  Svenska Kyrkan  Obebyggd och bebyggd lantbruksenhet. 
99 - Juridisk form ej utredd  Nils Nilsson  Småhus (fritidshus och villa), Bebyggd Lantbruksenhet. 

 

Vi är återförsäljare och partners till
Lantmäteriet Bostadsrättstidningen Bo Bättre easyFairs